Naturens kraft

Naturens kraft | The force of nature

I grenseland mellom det abstrakte og det konkrete | In the borderland between the concrete and the absract